Omroeproepbijdrage Lokale omroep

Vandaag heeft de Olon bericht ontvangen van de Dienst Omroep Bijdrage dat er inmiddels voor 100
lokale omroepen een opslag op de omroeproepbijdrage kan worden geheven. De ‘eer’ om de 100ste
te mogen zijn gaat naar streekomroep Reindonk. Deze lokale omroep verzorgt uitzendingen in 5
gemeenten in Limburg: Broekhuizen, Grubbenvorst, Horst, Meerlo-Wanssum en Sevenum. E e n
hiervan, de gemeente Grubbenvorst, had al in 1998 het besluit tot invoering van de lokale opslag
genomen, maar heeft dit pas kort geleden bij de DOB gemeld.

Nog steeds zijn gemeenten bezig met voorbereiding van besluiten tot invoering van lokale opslag.
En dat is volgens de Olon zeer terecht want zolang de omroepbijdrage niet daadwerlijk is
afgeschaft en zolang de huidige wet nog geldt, kunnen gemeenten dergelijke besluiten
voorbereiden. De Olon is daarom laaiend over het feit dat gemeenten die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG informeren naar de mogelijkheden daar te horen krijgen dat een dergelijk besluit geen enkele zin meer heeft. Opslagbesluiten genomen na een bepaalde, geheime, datum (april? maart 1999?) zouden volgens hen toch niet meer in aanmerking komen voor compensatie in het jaar 2000. Gemeenten en lokale omroepen worden zo ontmoedigd om gebruik te maken van een wettelijk vastgelegd recht op invoering van lokale opslag als extra financieringsmogelijkheid. En, de fiscalisering van de omroepbijdrage lijkt daarmee al een feit voordat de parlementaire behandeling heeft plaatsgevonden en de nieuwe wettelijke bepalingen daadwerkelijk ingaan.

Sowieso heeft de Olon grote bezwaren tegen het hanteren van dergelijke geheime peildata. Dat ondermijnt de rechtszekerheid, het schept volstrekte onduidelijkheid en maakt beroepsprocedures
onmogelijk. Volgens de Olon is deze gang van zaken echter typerend voor de hele behandeling van
publieke lokale omroep in het fiscaliseringstraject.

De fiscalisering van de omroepbijdrage zou voor de publieke omroep geen nadelige gevolgen hebben: de financiering zou worden gewaarborgd op een wijze die gelijkwaardig is aan bestaande financiering uit de omroepbijdragen. Echter, zoals het wetsvoorstel nu is ingediend, worden publieke lokale omroepen ernstig te kort gedaan. De opslag is op een voor niemand bekende datum al afgeschaft en het bedrag, dat voor compensatie wordt gereserveerd, is niet alleen onvoldoende.
Het bedrag wordt ook nog eens via het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld zonder
dat deze gelden besteed moeten worden aan publieke lokale omroep. Het is daarom ook maar de vraag of streekomroep Reindonk ooit nog de vruchten zal plukken van het besluit van de gemeente
Grubbenvorst.

De Olon eist, dat het wetsvoorstel tot afschaffing van de omroepbijdrage zodanig wordt aangepast
dat het wel voldoet aan alle mooie toezeggingen, die bij de presentatie van de fiscaliseringsplannen werden gedaan. Als dat niet (meer) mogelijk is, dat bepleit de Olon uitstel of liever nog verwerping van het wetsvoorstel.(Olon)

    Gerelateerde berichten