Search
Close this search box.

Afwikkeling verlenging radiolicenties pas in voorjaar 2016

De afwikkeling van de voorgenomen verlenging van de commerciële radiolicenties duurt langer dan gepland. Dit heeft Minister Kamp laten weten aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit proces nog dit jaar afgerond zou worden, maar dit wordt nu voorjaar 2016.

Begin september werd bekend dat de Minister alsnog gehoor aan de wens van de Tweede Kamer en de commerciële radiostations gaat geven en de FM-licenties, alsmede de daaraan gekoppelde DAB+licenties, gaat verlengen.

Waardebepaling
Doorvoor diende nog wel enkele hindernissen overwonnen te worden. Zo moet nog bepaald worden wat de waarde van de kavels is. Dit gebeurde de voorgaande periode middels een SEO-onderzoek. De radiostations waren het echter niet eens over deze waardes en stapten daarom naar de rechter. Onlangs besloot het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de radiostations niet teveel hebben betaald en dat een SEO-onderzoek de juridische toets doorstaat.

Inmiddels heeft Minister Kamp SEO opdracht te geven het onderzoek te actualiseren om nieuwe waardes vast te stellen. Alleen voor kavel A2 (Radio Veronica) stelde het CBb dat het te betalen bedrag onjuist is. Ook hiervoor zal een nieuw bedrag worden vastgesteld.

Digitaliseringsplan
Daarnaast dient de Minister te motiveren waarom de radiolicenties worden verlengd en niet worden geveild. De Minister heeft hiervoor onder meer een robuust digitaliseringsplan nodig. De landelijke commerciele radiostations hebben inmiddels al een plan ingediend voor het verbeteren van de in- en outdoordekking van DAB+. Van de regionale radiostations is echter nog geen plan binnengekomen. De Minister gaat er op aandringen bij de stations om dit alsnog te doen.

De ingediende plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke expert. Omdat de uitkomst hiervan nog onduidelijk is, heeft Minister Kamp inmiddels ook advies ingewonnen over wat de beste veilingmethode is voor de radiofrequenties.

Uitstel
De definitieve beslissing over de verlenging van de radiolicenties valt echter niet meer dit jaar. Aan de Tweede Kamer meldt Minister Kamp: “De afwikkeling van de door mij voorgenomen verlenging van de FM-vergunningen en de uitgifte van de daaraan gekoppelde en DAB+ vergunningen kost meer tijd dan ik in september voorzag. Ik hecht echter aan zorgvuldigheid en goede afstemming met de sector.

Ook hebben de door mij ingeschakelde externe bureaus meer tijd nodig om tot gedegen berekeningen en afgewogen adviezen te komen. Ik verwacht uw Kamer in het voorjaar van 2016 nader te kunnen informeren over mijn definitieve besluit inzake de verlenging van de commerciële radiovergunningen.” [Radiowereld.NL]