Reacties op verdeling etherfrequenties

Het kabinet heeft vorige week vrijdag het besluit genomen om de bestaande zenders plus twee nieuwe stations, tegen betaling nog 1 jaar door te laten gaan op de huidige frequenties.

Radio.nl sprak met een een aantal belanghebbende over het kabinetsbesluit.

Atzo Nicolai (VVD)
“De VVD is absoluut niet blij met het huidige besluit, maar we zijn bang dat het Kabinet niet anders kon. De meederheid tegen de veiling in de Kamer was zo massief, alleen GroenLinks en de VVD waren voor veilen. En dan kun je als Kabinet weinig anders dan een oplossing verzinnen.

Het is een publiek geheim van Monique de Vries en ook Rick van der Ploeg de veiling door willen zetten. Maar de PvdA en D66 zijn gezwicht voor een lobby, en dat vind ik dus echt een blamage. Dit heeft ook gewoon electorale motieven: het is verkiezingsjaar, en daarom zijn de PvdA en D66 zo makkelijk gezwicht.

De zittende partijen verwijt ik niets. Dit komen gewoon voor hun eigen belang op, en daar heb ik alle begrip voor. Ik heb zelf ook nog mee gezocht met het vinden van oplossingen voor de zittende partijen. Wat er ook moet gebeuren, is dat de licentiehouders verplicht moeten gaan worden om te investeren in T-DAB, om daarmee hun eigen concurrentie mogelijk te maken. T-DAB kan gebruikt worden om de schaarste te verminderen”.

Radio.nl: Verwacht u daar niet te veel heil van? T-DAB bied nu ook niet echt een overdaad aan ruimte
“Daar moet aan gewerkt worden. Nederland heeft internationaal nog niet genoeg frequentieruimte gekregen, maar als daar aan gewerkt wordt, dan kan T-DAB het schaarsteprobleem oplossen en voorkomen dat we hier de volgende keer weer drie jaar mee bezig zijn”.

WaterstadFM Friesland (Nico Silvius)
Het besluit van het kabinet is een besluit waar geen enkele markt partij wat aan heeft. Uitstel van executie. De bestaande partijen kunnen een jaar langer en de nieuwkomers kunnen eerst nog een maand of 8 wachten (voorbereiding van de toets) om dan vervolgens nog 13 maanden te kunnen uitzenden. Maar het ergste is dat niemand in de gaten heeft dat je moet investeren voor 13 maanden, want dan komt er weer een nieuwe verdeling of alsnog een veiling. Dit is niet terug te verdienen voor een nieuwkomer want wie zegt dat je na 1 sep 2003 weer op die frequentie mag gaan uitzenden.

En denk aan een nieuwkomers op een landelijk net: toets 8 maanden, bouwen 8 maanden en dan kunnen ze nog 5 maanden gaan uitzenden. Kosten van het bouwen: een paar miljoen, de bijdrage aan de staat een paar miljoen en dat moet je dan terug verdienen in 5 maanden. En wat dacht je van frequentie promotie. En de meeste bestaande omroepen moeten ook nog van frequentie gaan wisselen of van opstelpunt, en denk dan eens aan de bouwtijd van de masten! De meeste masten hebben geen milieu vergunning of er moet nog een verhoogde milieu vergunning worden afgegeven, of een mast die nog moet verlengt worden.

Alle landelijke publieke omroepen moeten bijna allemaal naar een andere frequentie, denk eens aan de uitrol van dat gebeuren. De publieke omroepen gaan voor de commercielen. Dat kost tijd, tijd en nog eens tijd. Dus je hebt straks een vergunning, die betaal je maar je kan hem niet gebruiken! Pas als eerste de publieken geregeld zijn, en dan de bestaande zenders.

Nee, dit is een hutsevluts idee waarmee de politiek er zeer goed weg komt, en ze allemaal een zin hebben gekregen. Maar de nieuwe en bestaande commerciele radio omroepen in Nederland zullen nog tot na 1 september 2003 zeer ongelukkig zijn en een aantal omroepen zullen kapot gaan en dus 1 september 2003 niet gaan halen. De enige hoop die we kunnen hebben is dat de rechter in Rotterdam een aantal besluiten zal terugdraaien.

Marja Wagenaar (PvdA)
De PvdA is tevreden over dit besluit. Er is zowel met de belangen van luisteraars van bestaande stations rekening gehouden als dat er ruimte voor nieuwkomers is geschapen. Dat het kabinet voor dat laatste het instrument van een lichte vergelijkende toets gebruikt vindt de PvdA verstandig.

Immers in de toekomst, zal een vergelijkende toets moeten zorgen voor het waarborgen van pluriformiteit in de ether.

Een ander goed element van het besluit is dat er door degenen die dat kunnen betalen, omdat zij veel verdienen met hun frequentie, ook veel betaald gaat worden. Terwijl nieuwkomers, regionale zenders en bijzondere zenders (bijv. nieuws) meer worden ontzien.

Mas Boom (NLCR)
De NLCR is verheugd dat de overheid afziet van een veiling van radiofrequenties en de licenties van de bestaande partijen verlengt, terwijl de thans uitgecoordineerde overige frequenties worden verdeeld via de vergelijkende toets.

Wij begrijpen dat thans nog geen structurele oplossing mogelijk is in verband met een verantwoorde invoering van zero base, maar vertrouwen erop dat na een a anderhalf jaar de licenties van de alsdan uitzendende partijen voor veel langere tijd worden verlengd.

De NLCR zal er bij de overheid op blijven aandringen om ten behoeve van de niet-landelijke commerciele radio branche goede en voldoende frequenties te allocceren, om op die wijze de branche een eerlijke kans te geven om tot wasdom te komen.

Paul Winnubst (VVR)
De VVR is blij dat nu eindelijk de knoop is doorhakt wat te doen met het Zerobase onderzoek, namelijk het uitgeven van die frequenties die beschikbaar zijn gekomen vanuit dit onderzoek. De wijze waarop dit heeft plaatsgevonden is wel een typisch voorbeeld van de compromis-politiek in Nederland, waarbij gepoogd is de kool en de geit te sparen.

Het was beter geweest als de regering had gekozen voor een oplossing die er uiteindelijk ook uit zal komen: een vergelijkende toets, maar dan direct voor de komende 8 jaar. Door de betrokken politici en ambtenaren is (weer eens) geen rekening gehouden met het bedrijfsmatig voeren van een radiostation, waarin ook voor langere tijd geinvesteerd moet worden.

Met een termijn die nu loopt tot 1 september 2003 zijn fundamentele investeringen onmogelijk, zeker voor de wat minder grote radiostations. Daarbij is het zeer de vraag of bij de komende toets voor de niet-landelijke radiostations voldoende rekening wordt gehouden met de onvolwassenheid van deze markt en het beperkte bereik van de betreffende frequentie(s).

De doorlooptijd van de genoemde toets zorgt er bovendien voor dat de termijn waarover kan worden beschikt over een frequentie ook nog eens met enkele maanden wordt bekort. Kortom een halfslachtige compromis beslissing die met name in het voordeel is van de reeds uitzendende partijen.

Midstad Utrecht(Arno van Boven)
Naar aanleiding van de uitspraken van het kabinet over de veiling van frequenties waarbij besloten is een tijdelijke oplossing te vinden voor de nieuwkomers op zowel landelijk als niet-landelijk niveau, is er door Midstad Radio Utrecht positief gereageerd op de ontwikkelingen. Volgens een woordvoerder van het station is de kans groot dat Midstad op basis van de vergelijkende toets een tijdelijke regionale frequentie kan bemachtigen.

Vooral de rechtszaak aangespannen door de VVR die in de Rotterdamse rechtbank een ultimatum voor de minister opleverde, stemde iedereen positief. Hoe ondergewaardeerd de kleinere commerciele stations ook zijn op juridische gronden wordt er toch naar ons geluisterd.

Via onze advocaat hebben we begrepen dat de uitspraak van de rechter en het kabinet een tijdelijke frequentie niet meer in de weg kan staan. Daarom verwachten we op korte termijn een uitnodiging van het ministerie om over de kwestie te komen praten.

De belangenvereniging VVR heeft via hun advocaten aan de minister laten weten dat de tijdelijke verdeling nu snel moet plaatsvinden. Midstad Radio heeft ondertussen de bezwaren die men had tegen de experimentfrequentie van City FM even op een laag vuurtje staan.

Volgens de woordvoerder van Midstad blijft het feit dat City FM een ander programma brengt op de 99.3 dan op 99.4 (de NSF). Laten we eerst afwachten wat de verdeling gaat opleveren alvorens we in de pen klimmen om wederom bezwaar te maken tegen het experimentbeleid.

Secretaris NLCR (Gerro Vonk)
De NLCR (Vereniging van Niet Landelijke Commercieel Radio-omroepen) heeft de berichten over een 1-jarige verlenging met gemengde gevoelens ontvangen. Er is nog veel onduidelijk over het lot van de Niet landelijke commerciele radio-omroepen (NLCO).

Ten eerste geeft een 1-jarige verlenging, een nader uitstel in deze eindeloze reeks, een verdere onzekerheid die het moeilijk maakt voor bestaande partijen om een structurele investeringen te doen. Dit is des te moeilijker aangezien de branche als geheel nog geen winst maakt, gezien de korte ontwikkelingstijd. De brief aan de Tweede Kamer laat veel onzeker. Is er voor de Nlco voldoende frequentie ruimte beschikbaar en zijn dit kwalitatief goede frequenties?

De NLCR meent dat de niet-landelijke commerciele omroep het verdient om met prioriteit behandeld te worden voor nieuw toe te delen frequenties bij een volgende verdeling. Hiervoor zijn ondermeer de volgende argumenten te geven.

1. De landelijke pakketten worden sterk uitgebreid, met een gemiddelde uitbreiding van bereik van 180% per partij.

ad 1: de niet landelijke partijen moeten dan ook gelijk behandeld worden met een goede uitbreiding van bereik voor de bestaande partijen.

2. Bij landelijke commerciele omroep is de ongelijkheid van bereik met de landelijke publieke omroep grotendeels verdwenen en zelfs omgeslagen in een groter totaal bereik voor de landelijke commerciele omroep (na zerobase ca. 600% dekking t.o.v. 400% voor de landelijke publieke).

ad 2: bij de niet-landelijke omroep is deze ongelijkheid nog niet weggewerkt ten opzichte van de regionale en lokale publieke omroep (totaal bereik incl. overlap ca. 250%).

3. De regering geeft aan in vele brieven dat zij wil dat de NLCO een goede kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Dit is momenteel moeilijk met name door de kwalitatieve achterstand in goede frequenties. Om normaal te kunnen concurreren met de regionaal publieke omroep in de regio is het vereist dat er ook grote frequenties beschikbaar zijn die een stedelijke agglomeratie in zijn geheel bedekken (zie b.v. reg. omroep Drente met Smilde 90,8 met een bereik van 1,7 mln. en reg. omroep Rijnmond met Rotterdam 93,4 met een bereik van 3,8 mln.).

ad 3. Om een gelijke uitgangspositie mogelijk te maken is het belangrijk dat er ook sterke frequenties naar de NLCO gaan

Bovendien worden NLCO omroepen over het algemeen nog sterker getroffen bij de voorgestelde 1-jarige verlenging, omdat bij de landelijke pakketten er naar gestreefd wordt om de kernfrequenties zo veel mogelijk te behouden. Vele NLCO omroepen moeten hun kernfrequenties afstaan en tijdens de 1-jarige verlenging een andere frequentie gaan promoten. Om dit kostennadeel enigszins te compenseren zou er bij frequentie wisselingen bij NLCO omroepen goede frequenties voor in de plaats moeten komen

De NLCR hoopt dat de Staatssecretarissen, de verantwoordelijke ambtenaren en de politiek bij deze verlenging ook daadwerkelijk de NLCO de kans geven om zich te ontwikkelen.

J.A Brongers, voormalig directeur EFM Media BV en initiatiefnemer EFM Midden Nederland
“Laat ik voorop stellen dat het resultaat zoals het er nu ligt recht doet aan de wens van meerderheid in de Tweede Kamer, en zo hoort het ook te gaan. Het zou de Staatssecretarissen De Vries en Van der Ploeg gesierd hebben eerder in te zien dat een voorgenomen veiling niet het ideale verdeelinstrument is waarbij recht gedaan zou worden aan het door bestaande partijen opgebouwde marktaandeel en de daarbijbehorende investeringen.

Alle lof overigens voor de inzet van de NLCR en de VCR. Als ik specifiek kijk naar de situatie in Midden Nederland is het tot nu toe natuurlijk een lange weg geweest, aan het einde waarvan nu wellicht een klein lichtpuntje gloort.

Reeds in 1998 verkreeg ik een vergunning voor commerciele radio met de door de overheid gedane toezegging dat er uiterlijk op 1 september 2000 (implementatie Zero Base) duidelijkheid zou zijn wie waar kon gaan uitzenden. Het is ronduit schandalig dat diezelfde overheid deze datum keer-op-keer vooruitgeschoven heeft en daarmee de bestaande stations, die met veel verliezen slechts op de kabel uitzonden, aan het lijntje heeft laten bungelen terwijl de businessplannen afgestemd waren op die 1 september 2000!

Dat is dan ook de reden dat wij noodgedwongen (en zeer tegen onze zin) in het najaar van 2001 hebben moeten besluiten het faillissement aan te vragen en de uitzendingen te staken, dit ondanks het grote enthousiasme bij de medewerkers en de medewerkinggezindheid van de leveranciers. Het zou niet meer dan eerlijk zijn dat er bij de toewijzingscriteria voor de nu beschikbare frequenties gekeken wordt wie er actief waren op of voor 1 september 2000, daarmee kan de overheid nog ietsjes goed maken naar partijen zoals EFM en kunnen deze dan eindelijk hun veelbedroomde plannen realiseren! Al moet ik wel de kanttekening maken dat de nu in het vooruitzicht gestelde periode van 1,5 jaar wel erg kort is om een bedrijf goed uit te rollen en rendabel te maken. Laten we het beste er maar van hopen!” (voor reacties: ja.brongers@hccnet.nl).

Leefbaar Nederland (Lea Manders, voorzitter programmacommissie)
Leefbaar Nederland heeft gekozen voor een kort programma op hoofdlijnen, zie onze website www.leefbaar.nl . Deze keuze is gemaakt om het programma leesbaar en overzichtelijk te houden en tevens om te voorkomen dat alles al ‘dichtgetimmerd’ is, zodat de burger niet meer mee kan praten. Standpunten en vragen over onderwerpen die niet in het programma staan zullen meegegeven worden aan de komende Tweede Kamerfractie. Het ontbreken van een gekozen tweede kamerfractie maakt het nu moeilijk om gelegitimeerde discussies te voeren.

Hier vind u het nieuwe standpunt van het kabinet van het ministerie van OC & W over de etherfrequenties.

Lees ook de laatste column van Michiel van Diesen