Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Utrecht moet binnen drie maanden programmaraad instellen

Commissariaat voor de Media vindt gemeente Utrecht ernstig nalatig D66 initiatiefvoorstel Programmaraad actueel

Het Commissariaat voor de Media heeft op 11 januari jl. in een geschil, dat Love Radio tegen Casema en de Gemeente Utrecht had aangespannen, vastgesteld dat de Gemeente Utrecht ernstig nalatig is gebleken inzake de instelling van een Programmaraad. Dit besluit van het Commissariaat voor de Media plaatst het D66 initiatiefvoorstel voor een Programmaraad in een actueel daglicht, daar de uitspraak mede tot gevolg heeft dat de gemeenteraad binnen drie maanden een voorstel tot instelling van een programmaraad dient te behandelen.

Het geschil draaide om Love Radio, onderdeel van RTV 10 Direct Marketing, dat een besluit van Casema om de zender per 1 januari 2001 te weren van de Utrechtse kabel met succes aanvocht bij het Commissariaat voor de Media. De gronden die Love Radio aanvoerde waren het ontbreken van een programmaraad binnen Utrecht, waardoor advisering over het wettelijke basispakket voor de radio conform artikel 82k van de Mediawet achterwege was gebleven en waardoor het bestaande pakket door Casema gehandhaafd dient te worden.

De gemeente Utrecht krijgt als gevolg van dit geschil een fikse tik op de vingers uitgedeeld door het Commissariaat. Het Commissariaat stelt namelijk dat Utrecht de enige grote gemeente in Nederland is waarin nog geen programmaraad functioneert: In dit kader merkt het Commissariaat op dat artikel 82k, eerste lid, van de Mediawet in werking is getreden op 1 september 1997 en dat de gemeenteraad van Utrecht ondanks aanmaning tot nu toe, en dus al meer dan drie jaren, in gebreke is gebleven aan de daarin gestelde wettelijke verplichting tot instelling van een programmaraad te voldoen.

Het Commissariaat neemt dit Utrecht kwalijk omdat artikel 82k van de Mediawet niet alleen bedoeld is als een waarborg voor programma-aanbieders gelijk Love Radio, maar juist ook als een waarborg voor de radioluisteraars, aangezien dit artikel een pluriform minimumaanbod van radioprogramma s op in dit geval de Utrechtse kabel beoogt veilig te stellen. Voorts is de exploitatieovereenkomst (d.d. 30 juni 1995) tussen de gemeente en Casema strijdig met de Mediawet, omdat het wettelijk minimumpakket tenminste 25 radioprogramma s dient te bevatten, in plaats van de 20 die in de exploitatieovereenkomst zijn opgenomen. Daarnaast is advisering door de gemeenteraad ten aanzien van het minimumpakket in strijd met artikel 82k in het bijzonder lid vijf, waar bepaald is dat leden van gemeenteraad geen zitting in de programmaraad kunnen hebben. Bovendien strookt het gemeentelijk uitgangspunt dat het minimumpakket in beginsel bestemd dient te zijn voor publieke omroep niet met het wettelijk uitgangspunt van een pluriforme samenstelling van het programmapakket.

De conclusie van het Commissariaat voor de Media: Om al deze reden is er dan ook goede grond voor de aanwijzing aan de gemeenteraad van Utrecht thans binnen drie maanden te voldoen aan de verplichtingen die artikel 82k van de Mediawet stelt waar het gaat om de instelling van een programmaraad en de benoeming van de leden daarvan, alsmede voor de aanzegging dat indien daaraan niet binnen de gestelde termijn is voldaan, de geëigende sanctiemaatregelen zullen worden getroffen.

D66 voorzag een dergelijk scenario en diende op 20 december een initiatiefvoorstel in voor de instelling van een programmaraad. Met de uitspraak van het Commissariaat op zak verwacht de fractie dat het initiatiefvoorstel op zeer korte termijn behandeld zal worden en dat daarin gedane aanbevelingen en suggesties onderdeel zullen vormen van de uiteindelijke besluitvorming. Ten aanzien van de inhoud van het D66-voorstel wordt verwezen naar een persbericht van 20 december 2000). (D66)

Gerelateerde berichten