Wagenaar stelt Kamervragen

Marja Wagenaar, Tweede Kamer lid voor de PvdA, heeft vlak voor de verkiezingen een aantal vragen gesteld aan demissionair staatssecretaris Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat). Deze zijn vooral gericht op de lokale en regionale omroepen (publiek en commercieel) in het kader van de beruchte herverdeling van etherfrequenties. De vragen leest u hieronder.

1) Kent u de berichten van lokale en regionale radiostations over hun onvrede met de herverdeling van FM-frequenties?

2) Deelt u de mening dat vanwege de herverdeling van FM-frequenties de lokale en regionale zenders niet het sluitstuk mogen worden van deze herverdeling waardoor zij mogelijk in een uitzend-technisch of financieel nadeliger positie komen? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3) Kunt in verband met het voorgaande uitleg geven waarom sommige lokale omroepen zoals in Schagen hun huidige frequentie dreigen te verliezen?

4) Deelt u de mening dat ook radiostations die tot nu toe alleen via de kabel hun programma’s verspreiden een kans moeten hebben om in het kader van “zerobase” een FM-frequentie te verwerven? Zo ja, hoe geeft u hier gestalte aan? Zo nee, waarom niet?

5) Wordt er bij de genoemde herverdeling afdoende rekening gehouden met het maximum demografisch bereik van 20% voor niet-landelijke commerciële radiostations? Mogen radiostations tussen wie een directe concernrelatie bestaat ieder 20% bereik hebben of tezamen niet meer dan 20%? Beperkt een dekking van meer dan 20% de ruimte voor overige radiostations, waaronder ook nieuwkomers?

6) Is het correct dat noch de Opta noch de NMa klachten van met name nieuwkomers met betrekking tot vermeende mededingingsbeperkingen in de frequentieverdeling kunnen behandelen? Zo ja, acht u dit een lacune in de wetgeving die verbetering behoeft? Zo nee, waarom niet?

Ook Rick van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) is van enkele verkiezings bezigheden afgehouden door Kamervragen van Wagenaar:

1) Kent u de uitspraak van de NMa inzake een klacht van OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, tegen KPN-Telecom betreffende het stoppen van levering van analoge muzieklijnen en de brief van OLON aan u over ditzelfde onderwerp?

2) Is het correct dat gelijkwaardige alternatieven voor analoge muzieklijnen de kleinschalige omroepsector ongeveer € 4,5 miljoen per jaar extra kosten? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het totale budget van deze omroepen? Zo nee, hoeveel bedragen de extra kosten wel?

3) Deelt u de mening dat het verdwijnen van analoge muzieklijnen voor publieke lokale omroepen en huisomroepen een onevenredig hoge wissel trekt op het financiële budget van die omroepen? Zo ja, bent u voornemens om deze omroepen nader financieel te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

4) Hoe oordeelt u over het verzoek van OLON om DAV-verbindingen te mogen (blijven) gebruiken totdat gelijkwaardige alternatieven zijn gevonden voor andere betaalbare vaste verbindingen via de ether?

5) Wanneer komt u met een meerjarig financierings – en investeringsplan inclusieve een beleidsvisie voor lokale en regionale omroepen waartoe de Kamer de regering met de motie Wagenaar c.s. heeft opgeroepen? Zult u daarin ook rekening houden bovenstaande problematiek? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6) Zijn de onlangs bij Voorjaarsnota aangekondigde structurele extra middelen (€ 1,9 miljoen) voor de publieke lokale omroep voldoende om de toezegging dat deze omroepen door fiscalisering van de omroepbijdrage niet zouden worden getroffen, waar te maken? Zo nee, hoe gaat u deze omroepen alsnog financieel compenseren?