Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wegener: stevig fundament voor verdere bouw ! ! !

Het bouwen van een stevig fundament, zo typeerde de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jan Houwert, het jaar 2000 voor Wegener NV. De nieuwe strategische focus van Wegener op Nederlandse krantenactiviteiten en direct marketingdiensten op Europese schaal, heeft ook een nieuwe organisatorische bedding gevonden.

Om de markt optimaal te kunnen bewerken zijn nagenoeg alle bedrijfssegmenten van een nieuwe infrastructuur voorzien, hetgeen ook vaak nieuw management betekende.

Bij de krantenactiviteiten werd bij dit proces veel oponthoud ondervonden door de lang slepende procedure bij de NMa, als gevolg van de overname van de VNU Dagbladengroep. Niettemin is ultimo december 2000 de integratie in bestuurlijke zin voltooid.

De sterke uitbreiding van de direct marketing activiteiten, ook in geografische zin, noodzaakte tot een andere inrichting van de organisatie. In het laatste kwartaal van 2000 kreeg dit gestalte in de oprichting van een nieuwe, internationale divisie. “Kortom, het fundament staat, nu kan de verdere opbouw en uitbouw plaatsvinden”, aldus de bestuursvoorzitter.

In een aantal opzichten was, vooral ook vanwege die interne verbouwingen, de gang van zaken in 2000 teleurstellend. Met name de prestaties in de direct marketingsector bleven achter, zoals overigens al bleek bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Bij ontstentenis van de juiste, Europese infrastructuur, konden de ambities nog niet waargemaakt worden.

Hoewel ook de krantenbedrijven zeer geoccupeerd werden door het interne integratieproces en de daaruit volgende reorganisaties, was de gang van zaken bij deze onderdelen van Wegener bevredigend. Dit was het gevolg van de aanhoudende stijging van het volume van personeelsadvertenties in de dagbladen. Bij de huis-aan-huiskranten was tevens sprake van (vooral lokale) advertentievolumegroei.

De cartografische activiteiten en de gemeentegidsen zijn nog bijna het gehele jaar druk doende geweest met interne bedrijfsprocessen. Daardoor bleef het resultaat achter bij 1999.

Beter presteerde The Music Factory (TMF), het jongerentelevisiekanaal, waar de omzet fors toenam. TMF boekte in Nederland voor het eerst een positief resultaat. Het resultaat van Radio 10 FM toonde geen groei. Het populaire station wist onvoldoende te profiteren van de groei van de radio reclamemarkt. Naar verwachting zal voor de radio- en televisieactiviteiten van Wegener in het eerste kwartaal een deelneming van een strategische partner geformaliseerd worden.

In 2000 vond tevens de opbouw plaats van aan de krantenuitgeverijen gerelateerde, internet activiteiten. Wegener eMedia is inmiddels een onderneming met tientallen werknemers en een brede portefeuille van websites. Eind van het jaar gingen de zgn. Regioportals van start, de verbreding van de traditionele krantensites.

Ook sites als JobTrack en AutoTrack wisten een goede positie te verkrijgen en de joint venture met de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zal op korte termijn resulteren in een wonen-portal, Funda.nl. Voornoemde activiteiten gaan nog gepaard met hoge aanloopkosten en dito investeringen.
Het belang van Wegener in het facilitair bedrijf Netcast werd aan het einde van het jaar verkocht aan Lost Boys, hetgeen leidt tot een substantiële boekwinst (buitengewone bate).

Al met al verwacht Wegener dat in 2000 een omzet behaald is van ruim 2,1 miljard gulden (EURO 950 miljoen) en dat de netto winst, voor amortisatie van goodwill en voor buitengewone baten, aanzienlijk zal stijgen. Gezien de eveneens aanmerkelijke toename van het aantal aandelen, vanwege de emissie in april, zal de winst per aandeel (voor amortisatie en buitengewone baten), conform de prognose bij de publicatie van de halfjaarcijfers, belangrijk toenemen.

De heer Houwert memoreerde in zijn toespraak de vele belangrijke evenementen en incidenten in het jaar 2000, die opnieuw het belang van de functie van de regionale pers hebben onderstreept. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan was uiteraard de vuurwerkramp te Enschede en zeer recent het inferno te Volendam. Een ernstig woord werd tevens gewijd aan de kennelijke tendens, dat bepaalde, gewelddadige groepen in de samenleving hun gelijk willen halen door bedreigingen jegens media en journalisten. Eens te meer een aanleiding om de onafhankelijkheid van de pers te koesteren, aldus de bestuursvoorzitter.

Na het bouwen van het fundament, zal Wegener in het nieuwe jaar de blik vooral richten op de bewerking van de markt. Voor de DM-divisie betekent dit, dat in alle landen waar Wegener aanwezig is, groei geboekt moet worden. Mede dankzij de coördinatie op divisieniveau zullen nieuwe producten en activiteiten moeten resulteren in een substantiële omzetstijging en een aanzienlijke verbetering van het resultaat. In een aantal landen zal versterking van de positie worden gezocht door middel van acquisities.

Bij de krantenactiviteiten zullen in 2001, na de voorbereidende reorganisatie en integratie in het vorige jaar, verdere synergievoordelen gerealiseerd worden. Tevens zullen al de eerste resultaten zichtbaar moeten worden van een verbeterde marktpositie door de focus op de te onderscheiden product-marktcombinaties. Dit zal ook des te meer noodzakelijk zijn, aangezien juist voor de krantensector aanzienlijke kostenverhogingen te verwachten zijn. Zowel de CAO-lonen als de distributiekosten zullen flink toenemen. Daarenboven tekent zich een zeer forse stijging van de papierprijs af. Naar de mening van de heer Houwert hebben de papierfabrikanten wereldwijd kennelijk besloten dat dit jaar een hoog prijsniveau moet worden afgedwongen. In dat verband worden de Nederlandse uitgevers ook allesbehalve geholpen door de relatief lage koers van de Euro.

Het investeringsniveau van Wegener zal overigens in 2001, vanwege de installatie van nieuwe rotatiepersen, relatief hoog zijn.

Gezien de nog vele onzekerheden alsmede vanwege de moeilijk voorspelbare ontwikkeling van het advertentievolume, wilde de bestuursvoorzitter van Wegener zich op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, nog niet wagen aan een prognose van omzet en resultaat voor geheel 2001. (Wegener)

Gerelateerde berichten