Zoek
Sluit dit zoekvak.

NPO wil dat vergunning Ongehoord Nederland wordt ingetrokken na derde boete

De Raad van Bestuur van de NPO legt Omroep Ongehoord Nederland (ON!) een derde sanctie van 131.885,18 euro op omdat de omroep ook tijdens het tweede seizoen van het tv-programma ‘Ongehoord Nieuws’ de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft overtreden. Daarnaast vraagt de Raad van Bestuur staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media om de voorlopige erkenning van ON in te trekken.

In 2022 werden reeds twee sancties aan ON! opgelegd van 84.098,19 euro en 56.065,45 euro. De eerste op 5 juli 2022 wegens stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO door ON! tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws en de tweede op 20 december 2022 wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel. Hiermee heeft de NPO nu voor een totaalbedrag van 272.048,82 euro aan sancties opgelegd aan ON!.

De Ombudsman voor de publieke omroepen deed eind 2022 voor de tweede keer onderzoek naar het journalistiek handelen van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. Volgens de Ombudsman was er opnieuw in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’. ON! heeft zich, net als alle andere omroepen, bij toetreding tot het publieke bestel aan de Journalistieke Code NPO gecommitteerd.

De NPO is nu van oordeel dat ON! de wettelijk verankerde rol van de Ombudsman bij de beoordeling van journalistiek handelen, miskent. Zo blijkt uit verschillende uitingen en kwalificaties van ON! over de Ombudsman in uitzendingen en elders dat de omroep nog altijd onvoldoende bereid is tot de samenwerking die voor de NPO nodig is voor de uitvoering van de wettelijk vastgelegde landelijke publieke mediaopdracht. Dit blijkt ook uit het zonder gewenst resultaat uitvoeren van een verbeterplan door ON!.

De NPO is volgens de Mediawet ‘verantwoordelijk voor het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau’. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het media-aanbod van de publieke omroep voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen, zoals is vastgelegd in de Journalistieke Code NPO. Bij stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO en de samenwerkingsafspraken binnen het publieke bestel, kan de Raad van Bestuur een sanctie opleggen.

Dit is nu de derde sanctie. Zo’n sanctie kan ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. Voor deze nieuwe overtreding legt de NPO een sanctie op van 3,5%, in te houden op het vastgestelde en aan ON! gecommuniceerde garantiebudget voor 2023: 3.768.148 euro. Deze derde financiële sanctie, die in januari al werd aangekondigd, betreft daarmee een bedrag van 131.885,18 euro. De Raad van Bestuur heeft het besluit van 20 april 2023 samen met een uitgebreide onderbouwing schriftelijk aan ON! meegedeeld.

NPO vraagt OCW voorlopige erkenning ON! in te trekken
De Raad van Bestuur van de NPO vraagt staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media maandag ook om de voorlopige erkenning van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Dit schrijft de NPO in een brief aan de staatssecretaris.

Ondanks drie opgelegde sancties – onder meer wegens stelselmatige overtredingen van de Journalistieke Code NPO – geeft ON! nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel. Daardoor kan de NPO niet meer volledig aan haar wettelijke taak voldoen. De NPO ziet nu geen andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend; een verzoek aan de staatssecretaris Cultuur en Media om de voorlopige erkenning in te trekken.

De NPO stelt in het verzoek dat zij als sturings- en samenwerkingsorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau ‘ernstig in haar taakuitvoering wordt belemmerd’. De Raad van Bestuur van de NPO vraagt staatssecretaris Uslu daarom op te treden. “De NPO kan haar taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn“, zo staat in het verzoek van de NPO aan de staatssecretaris.

In het verzoek aan de staatssecretaris Cultuur en Media schrijft de NPO verder: “De wijze waarop ON! participeert in de samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst brengt de integriteit van het bestel en de uitvoering van de wettelijke taakopdracht ernstig in gevaar. De positie van ON! belemmert de samenwerking tussen de omroepen die voor de aan de NPO opgedragen wettelijke taak noodzakelijk is. Voorts wil ON! in haar programma’s de Journalistieke Code niet toepassen. Het verspreiden van onjuiste informatie op de publieke omroep en gebrekkige onafhankelijkheid en objectiviteit tasten echter het vertrouwen van het publiek in de publieke omroep als geheel aan.” [RadioWereld.NL]