Kink lag dwars bij samenwerking nieuw landelijk DAB+-netwerk

Aanvullende eisen en de opbouw van het nieuwe landelijke DAB+-netwerk op kanaal 9C zorgden ervoor dat radiozender Kink maandenlang overhoop lag met de andere vergunninghouders van dit netwerk. Dit blijkt uit een WOO-verzoek van RadioWereld.NL. Uiteindelijk heeft Agentschap Telecom (AT) een besluit moeten nemen in het geschil.

Foto: RadioWereld.NL

Kink verwierf tijdens een veiling van capaciteit voor een nieuw landelijk DAB+-netwerk vorig jaar juni drie vergunningen. De andere negen vergunningen gingen naar Talpa, Qmusic (beiden ook 3), Terrestrial (RadioCorp), Radio Maria en Audiohuis Amsterdam (Sublime). De laatste drie partijen verwierven elk één vergunning.

De vergunningen werden een maand later, op 22 juli 2021, verleend. In de vergunning staat dat de partijen binnen 12 weken een samenwerkingsverband dienden af te sluiten.

Overeenkomst
Maar waar Talpa, Qmusic, Terrestrial, Radio Maria en Audiohuis wel met elkaar overeenkwamen over de voorwaarden over de uitrol van het netwerk en een samenwerkingsovereenkomst tekenden, weigerde Kink akkoord te gaan met deze overeenkomst.

De overige vergunninghouders waren een netwerk overeengekomen met 29 radiozenders, zoals inmiddels is uitgerold. Hiermee zou al ruimschoots voldaan worden aan de uitrolvoorwaarden (90% outdoor en 75% indoor) die pas na vier jaar na vergunningverlening van kracht zijn.

Kink wilde meer
Maar Kink wenste een netwerk met (minimaal) 34 zenders. Bovendien wilde Kink een bepaling in de overeenkomst dat vergunninghouders op eigen kosten extra zenders bij konden laten plaatsen zonder instemming van de andere vergunninghouders. Tegelijkertijd wilde Kink ook dat de andere vergunninghouders wel moesten bijdragen aan de kosten van de extra zendinstallatie indien zij hierbij extra economisch voordeel behalen, iets wat eigenlijk altijd het geval is als de dekking toeneemt. De overige vergunninghouders zagen hier echter niets in.

Geschilbeslechting
Volgens Kink hadden de overige vergunninghouders een overeenkomst gesloten voordat de onderhandelingen waren afgerond. Daarom diende de radiozender een aanvraag in bij AT voor het geven van voorschriften inzake het tot stand brengen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de vergunninghouders. Daarnaast wilde Kink dat AT vooraf ging bepalen wat de dekkingsgraad was het nieuwe netwerk van 29 zenders om dit te kunnen vergelijken met het andere landelijke commerciële netwerk op kanaal 11C.

De andere vergunninghouders stelden echter dat Kink onder dezelfde voorwaarden als de andere vergunninghouders kan toetreden tot de samenwerkingsovereenkomst. De huidige uitrol overtreft al de minimale eisen die gesteld worden na één jaar. “Hierdoor is de exploitatie van het netwerk al enkele honderdduizend euro’s per jaar duurder dan sommige vergunninghouders hadden verwacht. Het plaatsen van vijf extra zendinstallaties zoals Kink heeft voorgesteld zal door de meerkosten leiden tot onacceptabele gevolgen voor de bedrijfsvoering van de overige vergunninghouders”, aldus de overige vergunninghouders.

Groei van het netwerk is volgens hen bespreekbaar naar mate de beluistering via DAB+ toeneemt. Zij kiezen voor een ‘organische groei’ van het netwerk zoals bij 11C ook gebeurd is.

Kink vertraagde behandeling geschil
Kink deed de aanvraag tot geschilbeslechting al op 25 oktober, één dag nadat de andere vergunninghouders wel een overeenkomst sloten, maar verzocht AT opmerkelijk genoeg meerdere keren om de beslistermijn op te schorten onder meer omdat het een andere deskundige wilde raadplegen.

Omdat de verplichte datum voor ingebruikname, uiterlijk negen maanden na vergunningverlening, met rasse schreden dichterbij kwam, verzochten de overige vergunninghouders AT eind februari om de beslistermijn niet langer op te schorten.

AT wijst alle verzoeken van Kink af
Op 21 april van dit jaar maakte AT haar besluit bekend en wees alle verzoeken en eisen van Kink af. De etherwaakhond kan pas na ingebruikname middels metingen controleren of aan de minimale uitrolverplichting van 9C wordt voldaan. “De samenwerkingsovereenkomst geeft op voorhand geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de vergunningsvoorschriften in het geheel niet behaald zullen worden.” Ook de vergelijking met netwerk 11C is voor AT niet relevant omdat dit een andere vergunning is met andere eisen.

Daarnaast stelt AT dat een samenwerkingsovereenkomst een privaatrechtelijke overeenkomst is en daarom niet kan treden in de inhoudelijke afspraken. “De bepalingen die Kink wenst op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst zijn niet noodzakelijk voor het voldoen aan de ingebruiknameverplichtingen van de vergunning en staan het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst niet in de weg.

Kosten
Omdat de verzoeken van Kink allen zijn afgewezen, moet de radiozender wel opdraaien voor de kosten die AT heeft gemaakt voor de procedure: 9690 euro.

Naar aanleiding van het besluit van AT heeft Kink uiteindelijk toch besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de andere vergunninghouders te tekenen, waardoor de radiozender haar capaciteit op het netwerk bij de start eind april al gelijk in gebruik heeft kunnen nemen. Hierop zenden nu Kink, Kink Classics en K-Rock uit.

De ruzie om de uitrol van het nieuwe landelijke netwerk is niet het enige voorbeeld waarbij Kink op ramkoers ligt met andere radiostations. Momenteel loopt er nog een bodemprocedure over de noodverlenging van de landelijke FM-vergunningen. Eerder verloor Kink al een kort geding hierover, alsmede het hoger beroep over de uitspraak van het kort geding. Daarnaast diende Kink een handhavingsverzoek in tegen Talpa en RadioCorp wegens ongeoorloofde verbondenheid en stapte het naar de Europese Commissie om de zender vindt dat de noodverlenging illegale staatssteun is. [RadioWereld.NL]